2-Hexyne, 4,5,5-trimethyl

2-Hexyne, 4,5,5-trimethyl