Oxetane, 3-bromomethyl-3-[2-methyl-1-(3-methylphenyloxy)propyl]

Oxetane, 3-bromomethyl-3-[2-methyl-1-(3-methylphenyloxy)propyl]