Trimethylsilyl 6-[bis(trimethylsilyl)amino]hexanoate

Trimethylsilyl 6-[bis(trimethylsilyl)amino]hexanoate