Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl[(4-methylcyclohexyl)oxy]-

Silane, (1,1-dimethylethyl)dimethyl[(4-methylcyclohexyl)oxy]-