trimethylsilyl 4-bromobenzoate

trimethylsilyl 4-bromobenzoate