trimethylsilyl 3-iodobenzoate

trimethylsilyl 3-iodobenzoate