2-isopropyl-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazinane

2-isopropyl-4,6-dimethyl-1,3,5-dithiazinane