4-isopropyl-2,6-dimethyl-1,3,5-dithiazinane

4-isopropyl-2,6-dimethyl-1,3,5-dithiazinane