5-Ethenyl-5-(1-methyl-3-butenyl)-hexahydropyrimidine-2,4,6-trione

5-Ethenyl-5-(1-methyl-3-butenyl)-hexahydropyrimidine-2,4,6-trione