2-(1-Hydroxyethyl)-2-phenylglutarimide

2-(1-Hydroxyethyl)-2-phenylglutarimide