3,4-dimethyl-2-(propyldisulfanyl)thiophene

3,4-dimethyl-2-(propyldisulfanyl)thiophene