Trimethylsilyl 4,8-bis[(trimethylsilyl)oxy]-2-quinolinecarboxylate

Trimethylsilyl 4,8-bis[(trimethylsilyl)oxy]-2-quinolinecarboxylate