Benzene, 1-(1-methylethyl)-2-propyl

Benzene, 1-(1-methylethyl)-2-propyl