3-Methoxy-4-(trimethylsilyloxyl)trimethylsilyl ester of Benzenepropanoic acid

3-Methoxy-4-(trimethylsilyloxyl)trimethylsilyl ester of Benzenepropanoic acid