Trimethylsilyl 3-(3-methoxy-4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl)-3-[(trimethylsilyl)oxy]propanoate

Trimethylsilyl 3-(3-methoxy-4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl)-3-[(trimethylsilyl)oxy]propanoate