Benzoic acid, 4-methyl-2-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester

Benzoic acid, 4-methyl-2-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester