trimethylsilyl 2-phenylbutanoate

trimethylsilyl 2-phenylbutanoate