Bis(trimethylsilyl) 3-[(trimethylsilyl)oxy]dodecanedioate

Bis(trimethylsilyl) 3-[(trimethylsilyl)oxy]dodecanedioate