Trimethylsilyl 2-methyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]pentanoate

Trimethylsilyl 2-methyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]pentanoate