Trimethylsilyl 3-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]pentanoate

Trimethylsilyl 3-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]pentanoate