3,4-Dichloro-1-trimethylsilyloxybenzene

3,4-Dichloro-1-trimethylsilyloxybenzene