(2,3-Dichlorophenoxy)(trimethyl)silane

(2,3-Dichlorophenoxy)(trimethyl)silane