Pyrazine, 3-phenylthio-2-propyl

Pyrazine, 3-phenylthio-2-propyl