Pyrazine, 3-methylthio-2-pentyl

Pyrazine, 3-methylthio-2-pentyl