Pyrazine, 3-ethylthio-2-pentyl

Pyrazine, 3-ethylthio-2-pentyl