2-hexyl-3-methoxypyrazine

2-hexyl-3-methoxypyrazine