Benzene, 1-(1-methylethyl)-3-propyl

Benzene, 1-(1-methylethyl)-3-propyl