2-(2-Propynylamino)-5-chloro-benzophenone

2-(2-Propynylamino)-5-chloro-benzophenone