2-hexyl-5-methylthiophene

2-hexyl-5-methylthiophene