1-(2-Hydroxyethylthio)-2-(2-vinylthioethoxy)ethane

1-(2-Hydroxyethylthio)-2-(2-vinylthioethoxy)ethane