1,14-Dichloro-3,6,12-trithia-9-oxatetradecane

1,14-Dichloro-3,6,12-trithia-9-oxatetradecane