5-sec-butyl-3-methyl-2-(phenylthio)pyrazine

5-sec-butyl-3-methyl-2-(phenylthio)pyrazine