5-sec-butyl-3-methyl-2-phenoxypyrazine

5-sec-butyl-3-methyl-2-phenoxypyrazine