5-sec-butyl-3-methyl-2-methoxypyrazine

5-sec-butyl-3-methyl-2-methoxypyrazine