5-sec-butyl-2-Ethoxy-3-methylpyrazine

5-sec-butyl-2-Ethoxy-3-methylpyrazine