5-isopropyl-3-methyl-2-(phenylthio)pyrazine

5-isopropyl-3-methyl-2-(phenylthio)pyrazine