5-isopropyl-3-methyl-2-phenoxypyrazine

5-isopropyl-3-methyl-2-phenoxypyrazine