5-Isopropyl-3-methyl-2-(methylthio)pyrazine

5-Isopropyl-3-methyl-2-(methylthio)pyrazine