5-isopropyl-3-methyl-2-methoxypyrazine

5-isopropyl-3-methyl-2-methoxypyrazine