5-isobutyl-3-methyl-2-phenoxypyrazine

5-isobutyl-3-methyl-2-phenoxypyrazine