5-isobutyl-3-methyl-2-methoxypyrazine

5-isobutyl-3-methyl-2-methoxypyrazine