3-Methyl-5-(2-methylpentyl)-2-(phenylthio)pyrazine

3-Methyl-5-(2-methylpentyl)-2-(phenylthio)pyrazine