3-Methyl-5-(2-methylbutyl)-2-(phenylthio)pyrazine

3-Methyl-5-(2-methylbutyl)-2-(phenylthio)pyrazine