3-methyl-5-(2-methylbutyl)-2-phenoxypyrazine

3-methyl-5-(2-methylbutyl)-2-phenoxypyrazine