3-methyl-5-(2-methylbutyl)-2-(methylthio)pyrazine

3-methyl-5-(2-methylbutyl)-2-(methylthio)pyrazine