3-Methyl-2-methoxy-5-(2-methylbutyl)pyrazine

3-Methyl-2-methoxy-5-(2-methylbutyl)pyrazine