2-methyl-6-(2-methylbutyl)-3-octylpyrazine

2-methyl-6-(2-methylbutyl)-3-octylpyrazine