2-methyl-5-(2-methylbutyl)-3-octylpyrazine

2-methyl-5-(2-methylbutyl)-3-octylpyrazine