2-Ethylthio-5-isopropyl-3-methylpyrazine

2-Ethylthio-5-isopropyl-3-methylpyrazine