2-Ethylthio-5-isobutyl-3-methylpyrazine

2-Ethylthio-5-isobutyl-3-methylpyrazine